2007 - Dayton Air Show - hp
Dayton Air Show 2007, Cockpit d'un T-37 de l'USAF

Dayton Air Show 2007, Cockpit d'un T-37 de l'USAF

AviationSMUGMUG