2007 - Dayton Air Show - hp
Dayton Air Show 2007, Antonov 124-100

Dayton Air Show 2007, Antonov 124-100

AviationSMUGMUG