2007 - Dayton Air Show - hp
Dayton Air Show 2007, Brasil 'Smoke Squadron'

Dayton Air Show 2007, Brasil 'Smoke Squadron'

AviationSMUGMUG